**เก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานการสมัครเรียน**

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

  ข้าพเจ้า
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
จังหวัด
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลือกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      การบัญชี
ศิลป์-คำนวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลป์-ภาษาอังกฤษ อาหารและโภชนาการ
ศิลป์-ภาษาจีน ช่างไฟฟ้ากำลัง
ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ศิลป์-กีฬา
วิทยาศาสตร์พลังสิบ
เลือกแผนการเรียน
แผนการเรียนทั่วไป
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ความสามารถพิเศษ

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา
บิดาชื่อ นามสกุล
วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์


ข้อมูลมารดา
มารดาชื่อ นามสกุล
วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์


ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง

ลงชื่อ