ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

  ข้าพเจ้า
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
จังหวัด
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลือกแผนการเรียน
แผนการเรียนสามัญ แผนการเรียนทวิศึกษา (ปวช.)
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      ช่างไฟฟ้ากำลัง
ภาษาอังกฤษ ช่างเชื่อมโลหะ
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาไทย – สังคมศึกษา การบัญชี
อาหารและโภชนาการ
ความสามารถพิเศษ

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา
บิดาชื่อ นามสกุล
วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ
สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์


ข้อมูลมารดา
มารดาชื่อ นามสกุล
วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ
สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์